Privatllivspolitik for patienter i Neuropraksis

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og

behandler Neuropraksis Sønderborg en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Neuropraksis Sønderborg behandler, bruger og

videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Neuropraksis Sønderborg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i

det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og

sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder,

scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Min undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

Udarbejdelse af lægeerklæringer

Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller

sygehuslaboratorier

Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

2

Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

Afregningsformål

Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s

databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig

lovgivning, f.eks.

o Dokumentationspligt

o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk

hjemmel for behandlingen

o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske

sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret

adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af

ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og

beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til

individer og myndigheder

o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du

er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig

personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle

tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks.

sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de

modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af

dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn

til et aktuelt behandlingsforløb

3

Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det

Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort,

Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der

foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

Du har som patient adgang til dine egne oplysninger

Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil

henvisningen er sendt.

Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne

Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling

videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer

Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og

Lægemiddelstyrelsen via receptserveren

Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse

tilfælde det henvisende sygehus eller din privat sundhedsforsikring.

I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives

almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og

(d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af

databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den

almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om

sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt

sundhedslovens kap. 9.

Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter

videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt

sundhedsloven.

Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i

Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af

autorisationsloven.

Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til

regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og

sundhedsloven.

Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i

sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

særligt kap. 3.

Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i

sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske

4

kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra

dig som patient.

Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb

sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i

sundhedslovens kap. 9.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående

samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående

samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste

pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling

efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på

samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det

ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på

samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på

vegne af og efter instruks fra mig. mine databehandlere er p.t.

Compugroup Medical Denmark A/S

Sommervej 31E 3.sal

8210 Aarhus V

70301340

WebReq, Webpatient

DMDD

Storhaven 12

7100 Vejle

Tlf. 7572 0177

Opbevaringsperiode

Jeg har i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare personoplysninger om dig

i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til

at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller

erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

5

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i

personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger,

retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod

behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning

(”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af

dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

Adresseoplysninger på klinikken:

Neuropraksis Sønderborg

Lars Weitemeyer, Dr. med.

Speciallæge i neurologi

Møllegade 20

6400 Sønderborg

Dato: 11.05.2018